Informatie

AVG en privacy

Uw privacy en de wet
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
• Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Om een goed overzicht te hebben wordt er een dossier aangelegd waarin uw persoonlijke gegevens, de klacht, leefwijze, de medische voorgeschiedenis, verslag en voortgang van de behandelingen worden opgenomen. Dit dossier is vertrouwelijk en alleen voor gebruik in de praktijk. Alleen met toestemming van u als cliënt mag er contact worden opgenomen met bijvoorbeeld uw huisarts of specialist*. Als uitzondering geldt dat er bij een wettelijke verplichting of bij een klachtenprocedure informatie mag worden verstrekt.

Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig voor gegeven therapieën. Wel is het belangrijk om uw (huis)arts op de hoogte te stellen als u een van de therapieën volgt.

Met iedere cliënt sluit ik een behandelovereenkomst af. Ik voldoe aan de Algemene verordening gegevensbescherming, (AVG) genoemd. Dit is te zien in mijn Register verwerkingsactiviteiten.
* De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
• Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw geboortedatum
• Verzekeraar en verzekeringsnummer
• De datum van de behandeling
• De behandelcode
• De kosten van het consult

Een afspraak annuleren

Gereserveerde tijd voor een consult moeten tenminste 24 uur van tevoren worden afgezegd, anders wordt deze tijd geheel in rekening gebracht.

Vergoeding door zorgverzekeraar

KroonAyurveda is aangesloten bij beroepsvereniging VBAG (beroepsvereniging en platform voor integrale gezondheidszorg). Hierdoor worden de behandelingen door een groot aantal zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed mits u aanvullend verzekerd bent. Bij twijfel is het verstandig om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, u blijft zelf verantwoordelijk. Declaraties moet u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Door de aansluiting bij de VBAG is KroonAyurveda ook geregistreerd bij RBCZ (Register Beroepsbeoefenaar Complementaire Zorg).

Klachtenregeling

U heeft een klacht. Wat nu?

Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie dan voor aan uw therapeut. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek met uw therapeut uw onvrede of klacht op.

Als u er samen niet uitkomt

Voel je je niet in staat de kwestie te bespreken met je therapeut, laat de situatie dit niet toe of kom je er samen niet uit? Dan kun je kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt je onder andere bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en kan eventueel optreden als bemiddelaar.

Conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is elke zorgaanbieder verplicht zijn cliënten toegang te bieden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van VBAG is werkzaam bij Quasir. Quasir is het expertisecentrum voor klachtenmanagement in de zorg- en welzijnssector.
Als je er samen niet uitkomt kan je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir via email (bemiddeling@quasir.nl t.a.v. coördinator klachtenbemiddeling) of per telefoon 06 4844 5538.

Geschillencommissie: bindende uitspraak
Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als de therapeut.

Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over jouw klacht. Op zorggeschil.nl vindt je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen.

Tuchtrecht Complementaire Zorg  (TCZ)
Is er sprake van een tuchtwaardige klacht dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren om de klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).
Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met het secretariaat van VBAG via e-mail secretariaat@vbag.nl of per telefoon 040 283 8988 (werkdagen 09.00 – 12.00).