Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

• De therapeut (hierna te noemen ‘behandelaar’), handelt conform de normen van de beroepsvereniging.
• De cliënt verplicht zich relevante informatie over de lichamelijke- en/of psychische gesteldheid aan de behandelaar te verstrekken.
• De cliënt verplicht zich een afspraak minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen. De kosten van de gereserveerde tijd worden bij niet tijdig afmelden of niet opdagen in rekening gebracht.
• De behandelaar verstuurt, na de behandeling, een factuur per email.
• De behandelaar betracht geheimhouding t.a.v. de door cliënt verstrekte privé en gezondheidsgegevens.
• Cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
• Indien cliënt op eigen initiatief een reguliere behandeling en/of gebruik
van medicatie beëindigt, wijzigt of opschort, is hij/zij verplicht de behandelaar daarvan op de hoogte te brengen.
• De behandelaar verricht alleen behandelingen waarvoor hij gecertificeerd en opgeleid is.
• De behandelaar verplicht zich informatie te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
• De actuele tarieven van de consulten en behandelingen zijn zichtbaar op de website van de praktijk en op een tarievenlijst zichtbaar in de praktijk.
• Bij een psychische aandoening, kan een behandeling meer instabiliteit veroorzaken. Geef bij een intake altijd uw eventuele psychische/psychiatrische achtergrond aan.
• De behandelaar verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, als zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
• De behandelaar heeft een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
• KroonAyurveda is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en vermissing van persoonlijke eigendommen van cliënt.
• De behandelaar behoudt zich het recht voor een consult/behandeling te weigeren, als naar het oordeel van behandelaar sprake is van drank-en/of drugsgebruik en/of een niet-hygiënische situatie van cliënt.
• Bij behandeling van minderjarigen zal altijd één van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers aanwezig zijn in dezelfde ruimte als de minderjarige cliënt en behandelaar.
• Voor eventuele klachten over de behandeling kan cliënt zich eerst wenden tot uw behandelaar. Wordt de klacht niet naar uw welbevinden opgelost, kunt u een klacht indienen bij Quasir. E-mail: bemiddeling@quasir.nl of telefonisch:
06 4844 5538, welke organisatie voor de VBAG-leden de klachtenbehandeling uitvoert.  Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over uw klacht. Op zorggeschil.nl vindt u meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan hierbij helpen.

Uw privacy 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
• Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
• Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. Bij kinderen treedt de termijn van 20 jaar in werking, na het behalen van de 18-jarige leeftijd.

Vergoedingen zorgverzekeraars
Ayurvedische en voetreflexologische consulten en behandelingen komen voor vergoeding van zorgverzekeraars in aanmerking. Dit hangt echter af van de dekking van uw aanvullende ziektekostenverzekering.